scheppend gebeden

B-expressive

geboren voor groei voluit sprankelend

© Carolina Lanting

Behold I will do a new thing.

 

Isaiah 43:19

U hebt mij leven en liefde geschonken,

en uw zorg heeft mijn leven beschermd.

 

uit: Job 10:12 Willibrordvertaling

If I could say it

in words there would be no reason to paint.

 

Edward Hopper

1882 - 1967 Amerikaanse kunstschilder

Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?

Ik ga een weg leggen in de woestijn, en rivieren in het dorre land.

 

 

Jesaja 43:18:19

Willibrordvertaling

foto © Carolina Lanting

1 Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen. 2 Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

 

uit: Psalm 121:1-2 BasisBijbel

schildering © Carolina Lanting

Jumbo (1861- 1885) was een zeer grote savanne-olifant. Hij werd geboren in Frans Soedan en werd later naar Frankrijk verscheept, waar hij in een dierentuin in Parijs werd gehouden. In 1865 werd hij overgeplaatst naar de London Zoo, waar hij beroemd werd om de ritjes die bezoekers op hem mochten maken. De medewerkers van de Londense dierentuin doopten de olifant Jumbo. Die naam is waarschijnlijk een verbastering van twee woorden uit het Swahili, jambo, dat “hallo” betekent en jumbe, dat “de leider” betekent. Jumbo werd in 1882 voor 10.000 dollar verkocht aan Phineas Taylor Barnum voor diens circus.

 

(Jumbo, was 1 van de 5 beroemde olifanten en de schildering rechts is "kleine Petrus", mijn creatie ;-)

© Carolina Lanting

Gebeden

Onze Vader in de hemel,

uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het nodige brood,

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

 

Willibrordvertaling

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen.

 

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen.

De Heer is boven u om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

 

- St. Patrick, Ierland, 12e eeuw -

Jabes riep derhalve de God van Israël aan en bad:

‘Zegen mij en vergroot mijn gebied;

laat uw hand met mij zijn en houd het kwade ver van mij;

dan treft mij geen smart.’

En God verhoorde zijn gebed.

 

1 Kronieken 4 vers 10

Een gebed ter inleiding op stil gebed

Vertaald uit het Engels door Alex Pot.

 

Goddelijke en verborgen Vriend,

Ik heb dikwijls het gevoel dat ik tekortschiet in mijn gebed.

Maar ik ben blij dat Uw Geest

onophoudelijk bidt in de kamer van mijn hart.

Verleen me de genade van het stil worden,

zodat ik de stille zang van de Geest mag horen,

die als een rivier voortdurend stroomt in mijn innerlijk,

zingend van mijn liefde voor U.

Breng mijn rusteloze hart tot rust,

doe mijn zwervende, op hol geslagen geest bedaren,

op dit moment waarin ik, in verbondenheid met de aarde

en haar veelkleurige kinderen,

binnenga in het lied van liefde,

het gebed van stilte.

Amen.

 

- auteur onbekend -

Gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen

Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.

Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.

En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.

 

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Barmhartige God, het lijkt wel of ik in deze dagen

meer dieptepunten dan hoogtepunten ken,

en daar heb ik het moeilijk mee.

Geef mij, als ik depressief ben, geduld om niet te bezwijken

onder het gevoel dat het leven hopeloos is

en ik nergens hulp krijg.

Ik moet met iemand over deze dingen kunnen praten,

leid mij alstublieft naar die persoon.

Amen.

 

Bron: boek "Verzilver het leven". Auteur Richard L. Morgan.

Overdenkingen voor mensen met levenservaring.

© 2007-2018 B-expressive | Carolina Lanting